POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

                                 bieg 1140x520

PROGRAM EDUKACYJNY „BIEG PO ZDROWIE” dla klas IV szkół podstawowych.

Cele: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości, palenia papierosów.

Grupa docelowa: uczniowie kl. Iv szkół podstawowych, rodzice i opiekunowie, społeczność lokalna.

Ramy czasowe: rok szkolny.

Metody/formy realizacji: metody aktywizujące: dyskusja, wymiana doświadczeń, wywiady, praca w grupach, pogadanka, prelekcja, wystawa, konkurs, event i inne.

Materiały / do pobrania:

https://gis.gov.pl/oswiata/bieg-po-zdrowie-nowy-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej/