POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Kierownik techniczny sekcji - inż. Marzena Palarz

 

Do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach zadań bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny dzieci i młodzieży należy w szczególności:

- nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych ,w szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

- higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach,

- ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,

- ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w szkolnych pracowniach chemicznych,

- prowadzenie ocen warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych,

- kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach,

- ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego,

 

Materiały do pobrania (docelowo zostaną umieszczone w Menu - Do pobrania):

- instrukcja dla obozów pod namiotami

- meble szkolne i przedszkolne

- wytyczne w sprawie warunków lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

- opieka nad dziećmi do lat 3.