POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Kierownik techniczny – inż. Ksymena Winkler

 

Do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, oprócz powyższych dokumentów, obejmuje też uzgodnienie, dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ma środowisko oraz uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (w przypadku miejscowych planów i studium uwarunkowań),

- uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

- uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, a dot. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

- wyrażanie zgód na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- wydawanie opinii w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. :

* opinia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

* opinia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

* opinia, przed wydaniem postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

- uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych,

- przeprowadzanie wizji lokalnych,

- przeprowadzanie kontroli w trakcie budowy obiektów budowlanych na wniosek inwestora lub z urzędu,

- wydawanie opinii na wniosek podmiotu, ubiegającego się o pomoc finansową, co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć
i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

JAKIE DZIAŁANIA POWINIEN PODJĄĆ INWESTOR PRZED PLANOWANYM URUCHOMIENIEM OBIEKTU/LOKALU

1. W związku z planowaniem zamierzenia inwestycyjnego inwestor powinien zlecić osobie posiadającej stosowne uprawnienia, wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektu/lokalu.

2. Należy w/w dokumentację uzgodnić pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych w trybie art.3 lub 34 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku lub rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych) - wykaz rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych TUTAJ

3. Uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe).

4. Po wykonaniu prac budowlanych, inwestor na piśmie występuje o odbiór lokalu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.

WZORY PODAŃ MOŻNA ZNALEŹĆ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA W MENU GŁÓWNYM.

PODCZAS KONTROLI ZWIĄZANEJ Z ODBIOREM PRZEPROWADZANYM W TRYBIE ART. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, należy udostępnić:

- projekt budowlany wybudowanego obiektu budowlanego uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku lub rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych,

- decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną dla przedmiotowej inwestycji przez organ administracji architektoniczno – budowlanej,

- inne opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania użytych wyrobów budowlanych,

- dla lokalu apteki aktualny wynik badania bakteriologicznego wody, a w przypadku własnego ujęcia również fizykochemicznego,

- dla obiektów branży spożywczej aktualne wyniki badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym,

- oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- zaświadczenie o odbiorze przewodów kominowych i / lub protokół z pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej.

UWAGA: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wyżej wymienione, jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.