POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RYBNIKU

A A A

Z dniem 1 stycznia 2018r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 157 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ( Dz. U. z 2014r. poz. 925 ze zmianą Dz. U z 2017r. poz.2379).

Więcej...